Á.SZ.F.
currency exchange error:

Szerződési Feltételek

I. A regisztrációs űrlap kitöltésével és a NaviMaster Kft. (Székhely:1153 Budapest, Jókai utca 6. Levelezési cím: 1153 Budapest, Jókai utca 6. adószám:14068304-2-42  Cégjegyzékszám: 01-09-887442 Telefonszám:06-30-650-4405 E-mailcím: jaklicsa@konyvelokalauz.hu  a továbbiakban: Szolgáltató) részére írásban, postai úton történő eljuttatásával a regisztrációt kérő által megadott adatok 36 hónap időtartamra bekerülnek a http://www.konyvelokalauz.hu címen elérhető orvosi adatbázisba (továbbiakban Adatbázis).


II.  Az Adatbázisban való megjelenés a regisztrációs kérelem visszaigazolásától számított 36 hónapra szól. A beérkezett regisztrációs kérelemnek a Szolgáltató 3 munkanapon belül tesz eleget, ezt követően a regisztrációban megjelölt adatok megjelennek az Adatbázisban. A regisztrációs díj a regisztráció megtételekor esedékes. A regisztrációs díj vonatkozásában a Szolgáltató számlát küld meg a Megrendelő részére. A regisztrációs díj kiegyenlítésére a regisztrációt kérőnek a számla kiállításának időpontjától számítva 8 munkanap áll rendelkezésére. Ennek eredménytelen eltelte esetén a Szolgáltató a beérkezett adatokat haladéktalanul törli Adatbázisából. Ilyen esetben újbóli regisztrációs kérelmet a Szolgáltató csupán előzetes díjfizetés esetén fogad el. A Szolgáltató minden esetben csak akkor köteles a megrendelő részére a szolgáltatás nyújtására, ha a megrendelést emailben, vagy postai úton visszaigazolta.

A Szolgáltató adategyeztetés céljából a megadott elérhetőségeken a regisztrációs lapon szereplőt megkeresheti.

A regisztráció megérkezésének időpontja a következők szerint számítandó:
E-mailben történő regisztráció esetén az űrlap elküldését követő nap.
Postai levélben küldött regisztráció esetén a levél átvételének napja.

III./1 A Szolgáltatás díja 12 hónapra:
Egyéni könyvelő irodák részére: 10.000,- Ft + Áfa.
minden további irodai tag részére 5.000,- Ft + Áfa / fő.
A iroda tagjainak számáról, illetve azok létszámának a szolgáltatási idő alatti változásáról a Szolgáltató jogosult a hatályos törvények adta lehetőségeken belül tájékozódni.

III./2 A Szolgáltatás díja 6 hónapra:
Egyéni könyvelő irodák részére: 6.000,- Ft + Áfa.
minden további irodai tag részére 2.500,- Ft + Áfa / fő.
A iroda tagjainak számáról, illetve azok létszámának a szolgáltatási idő alatti változásáról a Szolgáltató jogosult a hatályos törvények adta lehetőségeken belül tájékozódni.

Adatmódosítás: a regisztrációt kérő adatainak módosítását cégszerűen aláírt postai levélben, vagy ennek másolatát e-mailben elküldve kérheti. Az adatmódosítási kérelmek valódiságát a Szolgáltató ellenőrizheti. Korlátlan számú adatmódosításra van lehetőség. A regisztrált saját adatait díjmentesen módosíthatja az erre szolgáló online felületen.

A Szolgáltatás díja (és az esetleges adatmódosítási, avagy egyéb díj) a  17000019-11774237 számlaszámra történő átutalással fizethető meg (ELLA Bank Zrt.)


IV. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatokat a NaviMaster Kft. kezeli (adatkezelő), a 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően. Az adatszolgáltatás önkéntes. A személyes adatokat kizárólag az Adatbázisban való közzététel céljából kezeljük, valamint kizárólag az Adatbázis felületén át tesszük elérhetővé, ettől eltérő formában az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyeknek nem adjuk át. A személyes adatnak minősülő adatokat a Szolgáltató az Adatbázisban való megjelenésre vonatkozó megállapodás megszűntét követően megsemmisíti.

V. A Szolgáltató 30 nappal a regisztrációs időszak lejártát megelőzően faxon, vagy emailben jelzi a másik fél felé, hogy a szerződés meghosszabbodását nem kívánja, a regisztrációs időszak lejártát követő naptól számítva a szerződés megszűnik. Erről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató és a Megrendelő adott esetben új szerződést írhatnak.


VI. A megrendelő a szerződés megkötésének napjától, vagyis a regisztráció visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül e-mailben elküldött írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát, ezt követően nem. Amennyiben a megrendelő ezen időszak alatt jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató 30 napon belül köteles visszafizetni az addig megfizetett szolgáltatási díjat – az általa kiállított számla postán történő visszaküldése ellenében - banki átutalással arra a számlára, amelyről az utalás érkezett. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a 8 napos határidőn belül sem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a Szolgáltató a megrendelő beleegyezésével az elállásra nyitva álló idő alatt megkezdi a szolgáltatás teljesítését. Tekintettel arra, hogy a szerződés határozott időre (36 hónapra) szólóan jön létre a Felek között, azt ezen határozott idő alatt rendes felmondással nem lehet felmondani.


VII. A fogyasztó a szolgáltatással kapcsolatos kifogását a NaviMaster Kft.-nél érvényesítheti a következő elérhetőségeken:
Postacím: 1153 NaviMaster Kft.
E-mail: info@navimaster.hu  


VIII. Szolgáltató kizár mindenfajta kártérítési felelősséget, mely a regisztrációs űrlapok kezeléséből, megsemmisülésből, meg nem érkezéséből, vagy egyéb hibájából ered. A szolgáltatás 36 hónap alatti összesen legalább 1 héten át történő szünetelése esetén a regisztrációs díjat a Szolgáltató időarányosan visszafizeti, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás szüneteléséből fakadó egyéb károkért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, melyek az Adatbázis működési zavaraiból, vizuális megjelenésének megváltozásából, vagy az Adatbázis harmadik személyek által történő bárminemű módosításából származnak. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a Megbízó által a Szolgáltató részére átadott, illetve az Interneten elhelyezett anyagok tartalmáért. Megbízó kijelenti, hogy az általa a Szolgáltató részére átadásra kerülő anyag, információ a Megbízó tulajdonát képezi, harmadik személyek szerzői jogát nem sérti és az interneten szabadon felhasználható, továbbá harmadik személyek jogait nem sérti (például: negatív reklám, stb).
NaviMaster Kft.
A fentieket elolvastam és magamra nézve kötelezőnek, fogadom el:


Budapest,.

Könyvelő | Könyvelés | Könyvvizsgáló | Adótanácsadó | Adótanácsadás | Cégalapítás | Cégalapítás | Bérszámfejtés | Munkaügy | Könyvelő kereső | Könyvelés kereső | Könyvelő Budapest | Könyvelő vidék | Könyvelőt keresek | Könyvelő irodát keresek | Könyvelő iroda | Könyvelőt keresek | Könyvelő adatbázis | Könyvelés pesten | Könyvelő árajánlat | Precíz könyvelés

Fogorvos | Fogászati implantátum | Plasztikai sebész | Fogorvos | ITC könyvelő | cosmetic dentistry Hungary | Fue hair transplant